เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาพกิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565

12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
11 สิงหาคม 2565

ศล.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

4 สิงหาคม 2565 บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยากรแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
2 สิงหาคม 2565 ออต.ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเครือข่ายนาแปลงใหญ่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ในการเป็นต้นแบบการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้เพื่อวานแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่
2 สิงหาคม 2565 ออต.ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำนาโยนกลุ่มเครือข่ายนาแปลงใหญ่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ของกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา
31 กรกฎาคม 2565 รอว.ตรวจราชการ สอต.ศรีสะเกษ และ สอต.อุบลราชธานี
 30 กรกฎาคม 2565 รอว.ตรวจราชการ สอต.ยโสธร และสอต.ร้อยเอ็ด
 29 กรกฎาคม 2565 รอว.ตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ และ มุกดาหาร
 28 กรกฎาคม 2565 ศล.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18  กรกฏาคม 2565 ประชุมเปิดกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑ และประจำพื้นที่ เชื่อนสิรินธร
11กรกฎาคม 2565 ประชุม “เตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
8 กรกฎาคม 2565 วิทยากร เพื่อบรรยาย สาธิต และนำกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อวิชา “การเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือนภัย”
23 มิถุนายน 2565 ประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
23 มิถุนายน 2565 กิจกรรม“Big Cleaning Day“ เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี
21 มิถุนายน 2565 ศล.ให้ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยากับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565
20 มิถุนายน 2565 ศล. เข้าประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
16 มิถุนายน 2565 ผอ.ศล. และคณะตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
10 มิถุนายน 2565 ติดตามเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านบัวงาม
7 มิถุนายน 2565 ผอ.ศล. เข้าร่วมประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบ VDO Conference
2 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรม“Big Cleaning Day “จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
30 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรม”โครงการทำดีด้วยใจ”เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว "
29 พฤษภาคม 2565  ศล. ร่วมเสวนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ "คนแม่มูล ร่วมเกื้อกูล รับอุทกภัย"
24 พฤษภาคม 2565  ศล. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ปี 2565
20 พฤษภาคม 2565  ศล. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)เขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่ 1/2565
12 พฤษภาคม 2565  ติดตามเครือข่ายจังหวัดยโสธร(เพิ่มเติม)
11 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความผาสุก เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565
11 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
10 พฤษภาคม 2565  ติดตามเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทาและอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
20 มีนาคม 2565  ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบของศล.
18 มีนาคม 2565 ผอ.ศล. เยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี
16 มีนาคม 2565 ติดตามเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
15 มีนาคม 2565 ติดตามเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด
14 มีนาคม 2565  นางอรนุช ทองศรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และมณฑลทหารบกที่ 22 รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 กุมภาพันธ์ 2565  ศล. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
12 มกราคม 2565  เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลครั้งที่ 1/2565
5 มกราคม 2565 ศล.ประชุมตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2565