ส่วนการวิเคราะห์เพื่อทบทวนภารกิจอำนาจหน้าที่ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่ปัจจุบันของหน่วยงานตามโครงสร้าง

  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  • ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ลักษณะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  • จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคำเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  • ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย