Potential Base

5.1 KPI Potential Base (5.1)

โครงการ “พยากรณ์อากาศและแจ้ง เตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ”

5.1.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.1.3 อนุมัติโครงการฯ

5.1.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อม

5.1.1.5 รายสรุปการจัดโครงการฯ

5.1.1.6 องค์ความรู้การพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภ

5.1.1.7 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

โครงการ “พัฒนาฐานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาเป็นรายอำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและ อำนาจเจริญ” (เป็นโครงการนำร่อง)

5.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.2.3 อนุมัติโครงการฯ

5.1.2.4.รายงานการประชุมครั้งที่1

5.1.2.5.รายงานการประชุมครั้งที่2

5.1.2.6 รายงานผลการดำเนินโครงการ

5.1.2.7 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการ “สร้างเครือข่าย อุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการ วางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่”

5.1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.3.3 อนุมัติโครงการฯ

5.1.3.4 สำรวจเครือข่าย

5.1.3.5 จัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่าย

5.1.3.6 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1

5.1.3.7 ลงพื้นที่ครั้งที่ 2

5.1.3.8 ลงพื้นที่ครั้งที่ 3

5.1.3.9 ลงพื้นที่ครั้งที่ 4

5.1.3.10 รายงานสรุปโครงการ

โครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ”

5.1.4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.4.3 ขออนุมัติโครงการฯ

5.1.4.4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1

5.1.4.5 หนังสือขออนุมัติเดินทางครั้งที่ 1

5.1.4.6 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 1

5.1.4.7 รายงานการประชุมครั้งที่ 2

5.1.4.8 หนังสือขออนุมัติเดินทางครั้งที่ 2 และ 3

5.1.4.9 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 2

5.1.4.10 รายงานการประชุมครั้งที่ 3

5.1.4.11 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 3

5.1.4.12 หนังสือขออนุมัติเดินทางครั้งที่ 4

5.1.4.13 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 4

5.1.4.14 สรุปผลโครงการฯ รวม