เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประวัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

► ปี พ.ศ. 2494 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก่อตั้งสถานีตรวจอากาศ ภายใต้ชื่อ สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานีสังกัดกรองตรวจ อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

► ในปีพ.ศ. 2507 ได้ยกฐานะ สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานีขึ้นเป็น “กองพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ให้ขึ้นตรงต่อกรมอุตุนิยมวิทยา

► ในปี พ.ศ. 2517 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้นำเอาระบบการจำแนกตำแหน่ง (Position Classification) มาใช้จึงย้ายกองพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาสังกัดกองพยากรณ์อากาศ และเปลี่ยนใหม่เป็น ศูนย์พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

► ปี พ.ศ. 2531 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2531-2533) หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากขึ้น เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ จึงได้มี การปรับปรุงส่วนราชการอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

► ปี พ.ศ. 2535 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ยกฐานะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 2 อาคารท่าอากาศยานอุบลราชธานี ในกองบิน 21

► ปี พ.ศ. 2537 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร สำนักงานใหม่ในวงเงิน 5,440,000 บาท ในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในเนื้อที่ 2 ไร่ 375 ตารางวา (4,700 ตารางเมตร) หรือที่ ละติจูด 15 องศา 14 ลิปดา 37 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 104 องศา 52 ลิปดา 29 ฟิลิปดาตะวันออก

► ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการใหม่โดยให้กรมอุตุนิยมวิทยา ไปสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 254

► ปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากภารกิจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่ เพื่อการให้บริหารงานและการบริการประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้แบ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2552 ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอน ที่ 32n หน้า 18 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ทำให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

► ปี พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 80n เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและให้จัดตั้งกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้โอนกรมอุตุนิยมวิทยา มาสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงได้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. นาวาตรี ทวี มนต์ไตรเวศย์ 2507 – 2509

2. นาวาโท บ ารุง สรัคคานนท์ 2509 – 2511

3. เรือเอก ชูชีพ สิงหชาญ 2511 – 2512

4. เรือเอก เจตน์ ไชยลาโภ 2512 – 2512

5. นาวาโท บ ารุง สรัคคานนท์ 2512 – 2515

6. เรือเอก ทวีชัย ชลายนนาวิน 2515 – 2519

7. นายธีระนันท์ รักตะบุตร 2519 – 2520

8. นายณรงค์ ปิยะพันธุ์ 2520 – 2521

9. เรือเอก ศรีกุล นนทรีย์ 2521 – 2531

10. เรือตรี ไพโรจน์ โชติดิลก 2531 – 2531

11. นายช านาญ อักษรเมฆากุล 2531 – 2532

12. นายเฉลิมชัย เอกก้านตรง 2535 – 2539

13. นายครรชิต สังวรานนท์ 2539 – 2542

14. ดร.สมศรี ฮั่นตระกูล 2542 – 2544

15. นายเกรียติชาย ชัชวาลวงศ์ 2544 – 2546

16. นายเดชา จุลธุระ 2546 – 2547

17. นายวิจิตร์ พวงสมบัติ 2547 – 2550

18. นายปริวรรต ชัยวัฒนา 2551 – 2558

19. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย 2558 – 2561

20. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ 2561 – 2562

21. นายปรเมศร์ อมาตยกุล 2562 – 2564

22. นางรุ่งรวี อ้นคต 2565 – ปัจจุบัน

epoksi epoksi zemin kaplama numara sorgulama bedava bonus casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort