เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รายละเอียดงบประมาณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

รายงานงบทดลอง 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

รายละเอียดงบประมาณสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

เผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกันยายน 2564