รายละเอียดงบประมาณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

    ผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

 

รายงานงบทดลอง

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี