Functional base

1.1 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

1.2 ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลการตรวจอากาศ

1.3 ร้อยละของข่าวอากาศการบิน(METAR) ที่รายงานได้ทันภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที

1.4 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

 

Agenda base

2.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

 

Area base

-

 

Innovation Base

4.1 การพัฒนานวัตกรรม

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

Potential base

5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ