1. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

2. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

3. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การพยากรณ์อากาศระยะสั้นและการเตือนภัย

4. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น

5. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน

6. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

7. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การผลิตแผนที่อากาศผิวพื้น

8. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานการรับ-ส่งข่าวพยากรณ์อากาศ

9. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน