ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Northeastern Meteorological Center (Lower part))

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-244189 โทรสาร : 045-244200 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สถานีตรวจอากาศชั้นบนด้วยวิทยุหยั่งอากาศ (ภายในกองบิน 21)  045243181

สถานีตรวจอากาศเกษตร อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  045202027