สถานีตรวจอากาศชั้นบนด้วยวิทยุหยั่งอากาศ (ภายในกองบิน 21)  045243181