♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563 ♦

...........................................

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  ตำบลตาคทอง  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 15 รายการ  

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ยกเลิก

  ...........................................

  ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

...........................................

  ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  15 รายการ

...........................................

  ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิวมวิทยายร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  1 หลัง ยกเลิก

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิวมวิทยายร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  1 หลัง

3. ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  15 รายการ

...........................................

  ประกาศยกเลิก สอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิวมวิทยายร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  1 หลัง

...........................................

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 มีนาคม  2563

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุสำนักงานใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 24  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้าเลขที่ 16/9 จำนวน 1 หลัง  1 โครงการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 10  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 กุมภาพันธ์  2563

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 มกราคม  2563

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์พร้อม Internet   1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่  ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ธันวาคม 2562

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศและค่าแรงเช็คซ่อมรถยนต์ทะเบียน กล 4201 อบ.ใช้ราชการที่ สอต. อุบลราชธานี  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ ใช้ราชการที่ สอต. อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแว๊กเติมน้ำยาแอร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก และไส้กรอง รถยนต์ทะเบียน กร 1527 อบ.ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ  ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยาใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  พฤศจิกายน 2562

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล. และ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน ฮจ 1942 กทม. ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฮจ 1942 กทม. ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตุลาคม 2562

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ จำนวน 15 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 10 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อน้ำปั๊มเบรกรถยนต์ ทะเบียน บย 5792 อุบลราชธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ขส. 01-08-84 ใชราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงที่หอเรดาร์ 1  โครงการ จำนวน 1 เครื่องใช้ราชการที่ ศล.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ...........................................

   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................