♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563 ♦

 

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  ตำบลตาคทอง  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 15 รายการ  

3. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  ตำบลตาคทอง  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 15 รายการ  

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

♦ ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  ตำบลตาคทอง  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 15 รายการ

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

♦ ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  15 รายการ 

1. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร  15 รายการ

 

♦ ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  15 รายการ

       4.1 คุณลักษณะประกาศซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  15 รายการ

3. ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  15 รายการ 

2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิวมวิทยายร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  1 หลัง

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิวมวิทยายร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  1 หลัง

 

♦ ประกาศยกเลิก สอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  15 รายการ

2. ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  15 รายการ

1. ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  1 หลัง

 

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สิงหาคม 2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสนามอุตุนิยมวิทยา และบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 กรกฎาคม 2563

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางรถยนต์ ทะเบียน นข 7457 อุบลราชธานี 1 โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสนามอุตุนิยมวิทยาและบริเวณ สอต. อำนาจเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 1 โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ราชการที่ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 2563

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 11  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 7  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำร่องระบายน้ำบ้านเลขที่ 16  ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 หลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนบูทคันเกียร์รถยนต์ทะเบียน ฮจ 1942 กรุงเทพมหานครหมายเลขครุภัณฑ์ อต. 2310-004-08-8 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 พฤษภาคม  2563

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งและแท่นรองพาน หน้าพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ใช้ราชการที่  สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ใช้ราชการที่  สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย) ใช้ราชการที่  สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Ms Window) ใช้ราชการที่  สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1) ใช้ราชการที่  สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เมษายน  2563

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในราชการ ศล. 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั๊มดีเซลรถยนต์ทะเบียน บย 5792 

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในราชการ ศล. 1 โครงการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. และ สอต.อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 1  โครงการ จำนวน 10 รายการ ใช้ราชการที่ ศล.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ ศล. และ สอต. ยโสธร  1 โครงการ จำนวน 7  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 มีนาคม  2563

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 3  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุสำนักงานใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 24  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้าเลขที่ 16/9 จำนวน 1 หลัง  1 โครงการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 10  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 กุมภาพันธ์  2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 มกราคม  2563

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์พร้อม Internet   1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่  ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ธันวาคม 2562

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศและค่าแรงเช็คซ่อมรถยนต์ทะเบียน กล 4201 อบ.ใช้ราชการที่ สอต. อุบลราชธานี  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ ใช้ราชการที่ สอต. อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแว๊กเติมน้ำยาแอร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก และไส้กรอง รถยนต์ทะเบียน กร 1527 อบ.ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ  ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยาใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  พฤศจิกายน 2562

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล. และ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน ฮจ 1942 กทม. ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฮจ 1942 กทม. ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตุลาคม 2562

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ จำนวน 15 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 10 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อน้ำปั๊มเบรกรถยนต์ ทะเบียน บย 5792 อุบลราชธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ขส. 01-08-84 ใชราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงที่หอเรดาร์ 1  โครงการ จำนวน 1 เครื่องใช้ราชการที่ ศล.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็น  28  รายการ 

 

♦ ประกาศผู้ชนะการประมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 256

1. ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น