♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561 ♦

...........................................

     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ชื่อโครงการ อาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

2. ชื่อโครงการ อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

3. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี ต.ท่าช้าง  อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

4. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์   อ.เมือง  จ.สุรินทร์

5. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 2 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

6. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ   อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

7. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 2 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

8. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

 พฤษภาคม 2561

9. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

 สิงหาคม 2561

10. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

กันยายน 2561

11. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าของสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (สนามบิน) จำนวน 1 งาน สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา อ.เมือง จ. นครราชสีมา

 

...........................................

      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์

 2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

 3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

 4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

 5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

...........................................

     ประกาศราคากลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตุลาคม 2560

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สิงหาคม 2561

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2,400 ซีซี หรือกำหลังเครื่องยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน  1  คัน 

 ...........................................

      ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  พฤศจิกายน 2560

   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

     ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

     ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กล่มงานอากาศเกษตร)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กลุ่มงานอากาศเกษตร) 

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กล่มงานอากาศเกษตร) 

    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คศล.3 ชั้น

ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ธันวาคม 2560

    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชดชัย)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุมงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอุตุนิยิมวิทยาอุทกโชคชัย)

   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กล่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง) 

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  (กล่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)

   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ  ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศสอบราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง        จ.อุบลราชธานี 

      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ  ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศสอบราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง        จ.อุบลราชธานี 

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)

พฤษภาคม 2561

     ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  จำนวน  1  แห่ง

1. ประกาศสอบราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมรายประกอบ จังหวัดยดสธร  จำนวน 1 แห่ง

2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมรายการประกอบ จังหวัดยโสธร  จำนวน 1 แห่ง 

สิงหาคม 2561

   ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. ประกาศประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่กว่า 90 กิโลวัตวต์  จำนวน 1 คัน ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

...........................................

      ประกาศยกเลิกสอบราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ  ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. เรื่องยกเลิกประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

...........................................

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

2. ประกาศผู้นชะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กลุ่มงานอากาศเกษตร)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

   ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศผู้ชนะสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น     ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยารนครราชสีมา(กลุ่มงานอุทกโชคชัย)

2. ประกาศผู้นชะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)

ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศผู้ชนะสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ     ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาขยายเขตและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  จำนวน 1  งาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 มิถุนายน 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร พร้อมรายการประกอบจังหวัดยโสธร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร พร้อมรายการประกอบจังหวัดยโสธร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

 สิงหาคม 2561

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน  1 คัน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

...........................................