เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

           โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

                    -  โครงสร้างองค์กร

                    -  การจัดองค์กรในการดำเนินงาน

           อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

           สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

           กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

           ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)      

           นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

           แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

           คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

              - คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

             - คำสังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

              - คู่มือมาตรฐานการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนยู์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

           สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

           สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

           มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

           ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

  สัญญาอื่นๆ

  เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

 การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

           แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

           สรุปผลความพึงพอใจ

           สถิติผู้เข้าใช้บริการ

           กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น 

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

        -  ช่องทางการให้บริการ 

        -  ขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

        -  ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

        การจัดซื้อจัดจ้าง   

ร้องเรียนร้องทุกข์

        ร้องเรียนร้องทุกข์

ฐานความรู้ข้อมูลข่าวสาร

        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

        คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารชองทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

        หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดพิมพ์

        หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ

        การเรียกค่าธรรมเนียม

        กำหนดประกาศประกวดราคา