ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

 รัฐรู้อะไร  ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น

         "เพื่อความโปร่งใส  สร้างความมั่นใจ  ราชการไทย  พร้อมให้ข้อมูล"

 ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                           "เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"    

ข้อมูลเผยแพร่ตาม พรบ. 2540

     มาตรา 7

                  (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

                              -  โครงสร้างองค์กร

                              -  การจัดองค์กรในการดำเนินงาน

                  (2)  อำนาจหน้าที่  
                 
(3)  สถานที่ติดต่อ  
                  (4)  กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 


     มาตรา 9

                  (1)  ผลการพิจารณาคดีหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

                         ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
                  (2)   นโยบายหรือการติดตามผล   
                  (3)  แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
                  (4)  คู่มือ หรือคำสั่ง 

                             - คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

                            - คำสังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฯ 

                             - คู่มือมาตรฐานการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนยู์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

                 (8)   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด       

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                -  ช่องทางการให้บริการ 

                -  ขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                -  ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

จัดซื้อ - จัดจ้าง

                 การจัดซื้อจัดจ้าง                  

ร้องเรียนร้องทุกข์

              ร้องเรียนร้องทุกข์

ฐานความรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
                หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดพิมพ์
                หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
                การเรียกค่าธรรมเนียม
                กำหนดประกาศประกวดราคา