โครงการ

"พัฒนาฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายอำเภอ"

        ฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        ฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        ฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร
        อุณหภูมิสูงสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        อุณหภูมิสูงสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        อุณหภูมิสูงสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร
        อุณหภูมิต่ำสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        อุณหภูมิต่ำสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        อุณหภูมิต่ำสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร
        กราฟฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        กราฟฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        กราฟฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร

        

     

 

https://www.youtube.com/embed/MWZQQu2NoQU