การบริการ
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การขอข้อมูล
 
ข้อมูล/สถิติ
 
ปริมาณน้ำฝน

 
ชื่อพายุหมุนเขตร้อน
 
สถิติพายุหมุนเขตร้อน
ที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย
 
เอลนิโญ ลานีญา
 
รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน
ภัยธรรมชาติ
 
เอกสารประกอบการอบรม KM     

                  โครงการ

"พัฒนาฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายอำเภอ"

        ฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        ฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        ฝน 30 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร
        อุณหภูมิสูงสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        อุณหภูมิสูงสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        อุณหภูมิสูงสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร
        อุณหภูมิต่ำสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
        อุณหภูมิต่ำสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ
        อุณหภูมิต่ำสุด 10 ปี รายอำเภอ จังหวัดยโสธร
 
 
 

        

     

https://www.youtube.com/channel/UChOaVOFWYhVVVdurAn-5wNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hdqY1s7Rgjo

https://www.youtube.com/watch?v=nSMmXUqk-0E

 https://www.youtube.com/watch?v=U-t6idILHmk

https://www.youtube.com/watch?v=TzOqHQyFzSA&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Af8LvXwlY&t=7s

 

--- สื่อวีดีทัศน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ---

https://www.youtube.com/watch?v=Y8APTJMD2lo

 https://www.youtube.com/watch?v=nrrpAi8oBvA

https://www.youtube.com/watch?v=4UrI_V1udXQ

https://www.youtube.com/watch?v=3X2dBf2ZI_M

https://www.youtube.com/watch?v=Vgj5Cw-bdwo

https://www.youtube.com/watch?v=HtaoL1kLhn4

https://www.youtube.com/watch?v=MWZQQu2NoQU