ข้อมูลพยากรณ์อากาศอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียง จากแบบจำลองลักษณะอากาศ