เอกสารโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่าย

2 โครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ61

3 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มสมาชิกเครือข่ายครั้งที่ 1-61

4 สรุปผลการติดตามกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่าย(KPI)ครั้งที่ 2-61

5 สรุปผลการติดตามกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายครั้งที่ 1-61

6 สรุปผลการติดตามผลผลิตปี 2560 และติดตามกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่าย (KPI)ครั้งที่ 1-61

7 สรุปผลการสำรวจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2561

8 เอกสารบันทึกความร่วมมือเครือข่าย