ข้อมูล / สถิติ

 

   การพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝน

   ปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 54 - 57

   ปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 58 - ปัจจุบัน

   ปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่รายอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ปี 47 - 57

   ปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่รายอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ปี 58 - ปัจจุบัน

   สถิติคาบ 30 ปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

   สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2494 - 2558

   สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดในช่วงฤดูหนาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2494 - 2558