พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

พยากรณ์อากาศ 7 วันรายจังหวัด

ประกาศต่าง ๆ

คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย

สถิติผู้เยี่ยมชม

อื่นๆ 

 

 

  

  

ท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ทาง Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง https://www.facebook.com/ubonmet/