ผลการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง