เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประวัติโครงการ

หลักการและเหตุผล : เนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีภาระกิจในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด รวมทั้งการพัฒนางานด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน จัดเป็นภารกิจที่สำคัญถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนางานด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน ของศูนย์ฯ มีความเข้มแข็งมากขึ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ และเพื่อให้การบริการและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเข้าถึงพื้นที่ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

เป้าหมาย : ประชาชนให้ความสำคัญ สนใจและเข้าใจ ข่าวพยากรณ์อากาศมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนในชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งหมด 9 จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายสิทธิพงษ์ พลชัย นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

2. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายปัญญา สิงห์กาล นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

3. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายบุญเรือง พุทธบุตร นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

4. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายเอี่ยม สมเพ็ง นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

5. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเกษตรอำเภอเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายวิจิตร สิงห์กาล นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

6. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายสุรชาติ แก้วชัยพาน นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

7. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายบุญช่วย พูนผล นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

8. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายวาสนา อภัยโคตร นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

9. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นางศศิธร ปัญญาจิตร นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ข้อมูลการตรวจอากาศ / พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

10. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายสมอาจ คงสืบชาติ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

ที่ทำการ สถาบันการเงินบ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แทนกลุ่ม นายสมอาจ คงสืบชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
ชื่อกลุ่ม นาแปลงใหญ่
จำนวนสมาชิก 101 คน
ตำแหน่งพิกัด ละติจูดที่ 14° 44' 1'' องศาเหนือ ลองติจูดที่ 102° 50' 2'' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 180 เมตร

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

11. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายหนูหรั่ง ชาติแก้ว นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ที่ทำการ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แทนกลุ่ม นายหนูหรั่ง ชาติแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
ชื่อกลุ่ม นาแปลงใหญ่
จำนวนสมาชิก 171 คน
ตำแหน่งพิกัด ละติจูดที่ 16° 4' 27'' องศาเหนือ ลองติจูดที่ 103° 49' 37'' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 138 เมตร

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

12. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.คง จ.นครราชสีมา

ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายวิโรจน์ นานอก นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.คง จ.นครราชสีมา

ที่ทำการ กองทุนหมู่บ้านหนองบง หมู่ 12 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนกลุ่ม นายวิโรจน์ นานอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12
ชื่อกลุ่ม นาแปลงเล็ก
จำนวนสมาชิก 33 คน
ตำแหน่งพิกัด ละติจูดที่ 15° 25' 23'' องศาเหนือ ลองติจูดที่ 102° 21' 29'' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 175 เมตร

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

13. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นางกัญญาภัทณ์ พังคี นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ที่ทำการ เลขที่ 67 หมู่ 10 บ้านพังคอง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทนกลุ่ม นางกัญญาภัทณ์ พังคี
ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงโคกระบือในพระราชดำริบ้านพังคอง หมู่ 10
จำนวนสมาชิก 64 คน
ตำแหน่งพิกัด ละติจูดที่ 16° 36' 32'' องศาเหนือ ลองติจูดที่ 104° 32' 19'' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 166 เมตร

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น

14. เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ
กับ นายประจิต มรกตเขียว นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ที่ทำการ ศาลาประชาคม บ้านหัวดง หมู่ 11 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้แทนกลุ่ม นายประจิต มรกตเขียว
ชื่อกลุ่ม นาแปลงใหญ่
จำนวนสมาชิก 229 คน
ตำแหน่งพิกัด ละติจูดที่ 15° 40' 50'' องศาเหนือ ลองติจูดที่ 104° 41' 37'' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 138 เมตร

ดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานระบบสำหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น


            


1. เครือข่าย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
2. เครือข่าย รร.บ้านนาโพธิ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
3. เครือข่าย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
            


4. เครือข่าย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
5. เครือข่าย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
6. เครือข่าย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
            


7. เครือข่าย อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
8. เครือข่าย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
9. เครือข่าย รร.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
            


10. เครือข่าย อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
11. เครือข่าย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
12. เครือข่าย อ.คง จ.นครราชสีมา
            


13. เครือข่าย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
14. เครือข่าย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ