พื้นที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการขอข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
ช่องทางรับข่าวสารและติดต่อ
ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
รายอำเภอ