สื่อวีดีทัศน์ประจำวัน พยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข่าวพยากรณ์อากาศ

 

 

 รายงานอุณหภูมิ-ฝน ประจำวัน

 

  

 

 

 ผลการตรวจเมฆด้วยดาวเทียม

 

 

     

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สาระความรู้

 

ข้อมูล

พายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

วีดีโอเรดาร์

 

วีดีโอดาวเทียม

 

ขอข้อมูลออนไลน์

 

เรดาร์กรมฝนหลวงฯ

 

สถานีเรดาร์ฝนหลวง ราษีไศล (ภาพเคลื่อนไหว)

 

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

 

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

 
 

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

 
 

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

 
 

▼ ประกาศต่าง ๆ

 
 

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

 
 

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

 
 

▼ อื่นๆ

 
 

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

 

คาดหมายอุณหภูมิ

 

แผนที่โอกาสเกิดฝน

 

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

 

ภาพถ่ายดาวเทียม

 

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

 

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

 

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

 

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

 

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

 

ดัชนีความแห้งแล้ง

 

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง