ความรู้เกี่ยวกับดัชนีความแห้งแล้ง

นิยามและความหมายของค่า SPEI (ภาษาอังกฤษ)

แผนที่โลกแสดงค่าดัชนีความแห้งแล้ง 


ดัชนีความแห้งแล้ง จ.อุบลราชธานี คำนวณจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ดัชนีความแห้งแล้ง อ.เมืองอุบลราชธานี


ดัชนีความแห้งแล้ง อ.เดชอุดม


ดัชนีความแห้งแล้ง อ.โขงเจียม


ดัชนีความแห้งแล้ง อ.ม่วงสามสิบ


ดัชนีความแห้งแล้ง อ.นาจะหลวย