♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2562 ♦

...........................................

     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 15 ชุด

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 1 ชุด

3. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 4 เครื่อง

  ...........................................

      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรมาณ พ.ศ. 2562

...........................................

      ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  พฤศจิกายน 2561

 1. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 15 ชุด 

 2. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 1 ชุด 

 

...........................................

      ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ยกเลิก)

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ยกเลิก)

3. ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

4. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

5. รายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

  ธันวาคม 2561

  ประกาศประกวดราคาราซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์สถานีอำนาจเจริญ

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 15 ชุด

2 ประกาศระกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 1 ชุด

...........................................

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มกราคม 2562

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 โครงการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ธันวาคม 2561

ปรกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

 1. ประกาศผู้ชนะการขายพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

 2. ประกาศผู้ชนะการขายพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรกาศศูนย์อุตุนิยมวืทยาฯภาค

 3. ประกาศผู้ชนะการขายพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ  (AWS) สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  พฤศจิกายน 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 โครงการ  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตุลาคม 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม) จำนวน 1 คัน

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ...........................................

      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 มกราคม 2562

 1 . ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุชำรุดที่ไม่จำเป็นจ้องใช้ในรายการ จำนวน 1 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 

 ธันวาคม 2561

 1. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)  ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 2. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)  ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

พฤศจิกายน 2561

 1. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี  ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี

 2. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

 3. ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุชำรุดที่ไม่จำเป็นจ้องใช้ในรายการ จำนวน 8 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 

...........................................

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

...........................................

 ...........................................