ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ชื่อโครงการ อาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

2. ชื่อโครงการ อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

3. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี ต.ท่าช้าง  อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

4. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์   อ.เมือง  จ.สุรินทร์

5. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 2 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด

6. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ   อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

7. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 2 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

8. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน  สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

 พฤษภาคม 2561

9. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

 

----------------------------------------------

       รายงานผลการปฏิบัติตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์

 2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

 3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

 4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

 5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

 ---------------------------------------------

ตุลาคม 2560

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

----------------------------------------------

พฤศจิกายน 2560

   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

     ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

     ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กล่มงานอากาศเกษตร)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กลุ่มงานอากาศเกษตร) 

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กล่มงานอากาศเกษตร) 

    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คศล.3 ชั้น

ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

----------------------------------------------

ธันวาคม 2560

    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชดชัย)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุมงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอุตุนิยิมวิทยาอุทกโชคชัย)

   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กล่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง) 

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  (กล่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

2. ประกาศผู้นชะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (กลุ่มงานอากาศเกษตร)

    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ  ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศสอบราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง        จ.อุบลราชธานี 

    ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ  ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. เรื่องยกเลิกประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

   ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศผู้ชนะสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น     ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ  ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศสอบราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง        จ.อุบลราชธานี 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยารนครราชสีมา(กลุ่มงานอุทกโชคชัย)

2. ประกาศผู้นชะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา (กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)

ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ. อุบลราชธานี

 1. ประกาศผู้ชนะสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สอต.อำนาจเจริญ     ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาขยายเขตและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  จำนวน 1  งาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

----------------------------------------------

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)

----------------------------------------------

พฤษภาคม 2561

     ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  จำนวน  1  แห่ง

1. ประกาศสอบราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมรายประกอบ จังหวัดยดสธร  จำนวน 1 แห่ง

2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยโสธร พร้อมรายการประกอบ จังหวัดยโสธร  จำนวน 1 แห่ง 

----------------------------------------------

มิถุนายน 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร พร้อมรายการประกอบจังหวัดยโสธร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร พร้อมรายการประกอบจังหวัดยโสธร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding