♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563 ♦

...........................................

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

  ...........................................

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำไตรมาส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 มกราคม  2563

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์พร้อม Internet   1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่  ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ธันวาคม 2562

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศและค่าแรงเช็คซ่อมรถยนต์ทะเบียน กล 4201 อบ.ใช้ราชการที่ สอต. อุบลราชธานี  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ ใช้ราชการที่ สอต. อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแว๊กเติมน้ำยาแอร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก และไส้กรอง รถยนต์ทะเบียน กร 1527 อบ.ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ  ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยาใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  พฤศจิกายน 2562

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล. และ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน ฮจ 1942 กทม. ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ  1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฮจ 1942 กทม. ใช้ราชการที่ ศล.  1 โครงการ จำนวน 1  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตุลาคม 2562

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ จำนวน 15 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 10 รายการ ใช้ราชการที่ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อน้ำปั๊มเบรกรถยนต์ ทะเบียน บย 5792 อุบลราชธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ขส. 01-08-84 ใชราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงที่หอเรดาร์ 1  โครงการ จำนวน 1 เครื่องใช้ราชการที่ ศล.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ...........................................

   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

...........................................

 ...........................................