♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2562 ♦

...........................................

     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 15 ชุด

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 1 ชุด

3. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 4 เครื่อง

 

...........................................

      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

...........................................

     ประกาศราคากลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ...........................................

      ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

 

...........................................

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ตุลาคม 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...........................................

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

...........................................