♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563 ♦

...........................................

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

  ...........................................

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำไตรมาส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ตุลาคม 2562

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อน้ำปั๊มเบรกรถยนต์ ทะเบียน บย 5792 อุบลราชธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ขส. 01-08-84 ใชราชการที่ ศล. 1  โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงที่หอเรดาร์ 1  โครงการ จำนวน 1 เครื่องใช้ราชการที่ ศล.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ...........................................

   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

...........................................

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

...........................................

 ...........................................