ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 15 ชุด

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 1 ชุด

3. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 4 เครื่อง