♦ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2562 ♦

 

...........................................

     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 15 ชุด

2. ชื่อโครงการ เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ 1 ชุด

3. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 4 เครื่อง

4. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเกษตรปากช่อง  ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

  ...........................................

      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรมาณ พ.ศ. 2562

...........................................

      ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  พฤศจิกายน 2561

 1. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 15 ชุด 

 2. ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 1 ชุด 

 

...........................................

      ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

1. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ยกเลิก)

2. รายละเอียดคุุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ยกเลิก)

3. ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

4. ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

5. รายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

  ธันวาคม 2561

  ประกาศประกวดราคาราซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์สถานีอำนาจเจริญ

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 15 ชุด

2 ประกาศระกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 1 ชุด

...........................................

        ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา /ประกวดราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

พฤษภาคม 2562

 2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ  (AWS) สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ  (AWS) สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...........................................

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กันยายน 2562

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 8 รายการ  ใช้ที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ที่ ศล.

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ที่ สอต.ยโสธร

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ที่ ศล.

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ที่ ศล.

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ จำนวน 10 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคมม 2562

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) 1 โครงการ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย) 1 โครงการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ) 1 โครงการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ และ Internet ที่ สอต. ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครค 398 อบ.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 โครงการ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแอร์ รถยนต์ทะเบียน บย 5792 อุบลราชธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ขส. 01-08-84   1 โครงการ จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 2562

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเตรื่องเลื่อยโซ่  1 โครงการ จำนวน 1  ครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) 1 โครงการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) 1 โครงการ จำนวน 3 ตัว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) 1 โครงการ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5.ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี)

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศล. เลขที่ 16/3, 16/11 และเลขที่ 16/25  1 โครงการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 2562

3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุสำนักงาน 1 โครงการ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและย้ายเครื่องปรับอากาศ  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤาษคม 2562

7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุสำนักงาน 1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Printer)  1 โครงการ จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้องานบ้านงานครัว 1 โครงการ จำนวน  6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการม่านปรับแสง 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน นข 7457 อุบลราชธานี หมายเลขครุภัณฑ์ อต. 2310-001-041-013   1 โครงการ จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เมษายน 2562

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเลขที่่ห้อง 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  มีนาคม 2562

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอักษรโลหะผลิตชื่อหน่วยงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กุมภาพันธ์ 2562

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร  1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  มกราคม 2562

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 โครงการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ธันวาคม 2561

ปรกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

 1. ประกาศผู้ชนะการขายพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

 2. ประกาศผู้ชนะการขายพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรกาศศูนย์อุตุนิยมวืทยาฯภาค

 3. ประกาศผู้ชนะการขายพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ  (AWS) สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  พฤศจิกายน 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 โครงการ  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตุลาคม 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม) จำนวน 1 คัน

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ...........................................

      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 กรกฎาคม 2562

1. ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน 12 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี  ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี

 มีนาคม 2562

1. ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ-หมดความจำเป็นใช้ในรายการ จำนวน 22 รายการ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

 มกราคม 2562

 1. ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุชำรุดที่ไม่จำเป็นจ้องใช้ในรายการ จำนวน 1 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 

 ธันวาคม 2561

 1. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)  ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 2. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)  ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

พฤศจิกายน 2561

 1. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี  ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี

 2. ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

 3. ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุชำรุดที่ไม่จำเป็นจ้องใช้ในรายการ จำนวน 8 รายการ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 

...........................................

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

...........................................

 ...........................................