**ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ**


p>

 


**ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน**


 

 


#เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ##


 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผน การทำเกษตรกรรมในพื้นที่  ที่เครือข่าย ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการวางแผนปลูกข้าวนาปี  และคณะทำงานฯบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแปลความหมายภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สอบเทียบเครื่องมือ เยี่ยมชมแปลงข้าวนาปี ตามลำดับ


**รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการ จ.สุรินทร์**


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย
ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน
(Point Of Sale : POS) ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในวันที่ 7 พ.ค.2561

 


##ศล.อบรมโครงการ"ISO9001:2015 Requirement" ครั้งที่1##


 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 นายวรศักดิ์ สำเริง นายวรศักดิ์ สำเริง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานเปิดอบรม โครงการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน "ISO9001:2015 Requirement และการตรวจประเมินคุณภาพภาย ใน (Internal Auditor-ISO9001:2015)" โดยมี นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นวิทยากร และมีข้าราชการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ส่วนตรวจอากาศการบิน ส่วนพยากรณ์อากาศ ส่วนสื่อสารและเครื่่องมือ เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน