##ศล.อบรมโครงการ"ISO9001:2015 Requirement" ครั้งที่1##


 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 นายวรศักดิ์ สำเริง นายวรศักดิ์ สำเริง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานเปิดอบรม โครงการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน "ISO9001:2015 Requirement และการตรวจประเมินคุณภาพภาย ใน (Internal Auditor-ISO9001:2015)" โดยมี นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นวิทยากร และมีข้าราชการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ส่วนตรวจอากาศการบิน ส่วนพยากรณ์อากาศ ส่วนสื่อสารและเครื่่องมือ เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน

 


***" งานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 Digital Local Government  ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ "***เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี มีการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำโดยนายวรศักดิ์  สำเริง ผอ.ฝส./รรก.ผอ.ศล. ,นายประเสริฐ  ปุราถานัง ผอ.สพ.  ,นายดำรง  หล่อพันธ์ ผอ.สม. ,นายธันยนันท์  สิริชาติธรรมโชติ ผอ.สท. ,นายวิชัย หาญชัย ผอ.ตต. และข้าราชการของศูนย์ รวม 15 คน ร่วมงานดังกล่าว โดยมีท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เป็นประธานในพิธีและต้อนรับโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี***"กิจกรรมรับนักอุตุนิยมวิทยาใหม่ ศล."***


กิจกรรมรับนักอุตุนิยมวิทยาใหม่ ศล.  จำนวน 16 คน


***"คลินิคสัญจรการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561"***


ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธาน เปิดโครงการ "คลินิคสัญจรการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการ ศล. ซึ่งมีนางสาวผุสดี คงสมบูรณโชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุมผาแต้ม  โดยมีข้าราชการ ศล.เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง


*****สร้างคนสร้างงาน กระทรวงดิจิทัลทำได้*****


*****สร้างคนสร้างงาน กระทรวงดิจิทัลทำได้*****
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมคณะเป็นตัวแทนกระทรวง ในการเปิดงานและปิดงาน "หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอาย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ใต้ฝั่งตะวันออก

ใต้ฝั่งตะวันตก

.