เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข้อมูลภูมิอากาศบริเวณสนามบิน Aeronautical Climatological Information

 

   

VTUU สนามบินอุบลราชธานี
MODEL A: RVR VIS 2015-2021
MODEL B: VIS 2015-2021
MODEL C: CLOUD HEIGHT 2015-2021
MODEL D: WIND 2015-2021
MODEL E: TEMP 2015-2021
Meteorological elements summary
WIND DIRECTION
WIND SPEED
WIND GUST
MAXIMUM WIND
AIR TEMPERATURE
AIR PRESSURE QNH
WEATHER PHENOMENAS

ข้อมูล โดย Aeronautical Climatological Information TH program by khonkaen.tmd.go.th

 

VTUO สนามบินบุรีรัมย์
MODEL A: RVR VIS 2015-2021
MODEL B: VIS 2015-2021
MODEL C: CLOUD HEIGHT 2015-2021
MODEL D: WIND 2015-2021
MODEL E: TEMP 2015-2021
Meteorological elements summary
WIND DIRECTION
WIND SPEED
WIND GUST
MAXIMUM WIND
AIR TEMPERATURE
AIR PRESSURE QNH
WEATHER PHENOMENAS

ข้อมูล โดย Aeronautical Climatological Information TH program by khonkaen.tmd.go.th

 

VTUQ สนามบินนครราชสีมา
MODEL A: RVR VIS 2015-2021
MODEL B: VIS 2015-2021
MODEL C: CLOUD HEIGHT 2015-2021
MODEL D: WIND 2015-2021
MODEL E: TEMP 2015-2021
Meteorological elements summary
WIND DIRECTION
WIND SPEED
WIND GUST
MAXIMUM WIND
AIR TEMPERATURE
AIR PRESSURE QNH
WEATHER PHENOMENAS

ข้อมูล โดย Aeronautical Climatological Information TH program by khonkaen.tmd.go.th

 

VTUV สนามบินร้อยเอ็ด
MODEL A: RVR VIS 2015-2021
MODEL B: VIS 2015-2021
MODEL C: CLOUD HEIGHT 2015-2021
MODEL D: WIND 2015-2021
MODEL E: TEMP 2015-2021
Meteorological elements summary
WIND DIRECTION
WIND SPEED
WIND GUST
MAXIMUM WIND
AIR TEMPERATURE
AIR PRESSURE QNH
WEATHER PHENOMENAS

ข้อมูล โดย Aeronautical Climatological Information TH program by khonkaen.tmd.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์