ติดต่อเรา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045-244189 โทรสาร 045-244200
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี
ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
เบอร์โทรศัพท์ 045-202027
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ถ.แก้วกินรี อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 044-612009
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043-511210
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรร้อยเอ็ด
ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043-515406
สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ
ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-612530
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 044-511016
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม
ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 044-591133
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสุรินทร์
ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 044-515709
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์(นางรอง)
หมู่6 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-657026
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์(สตึก)
ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
เบอร์โทรศัพท์ 044-666634 098-2824412
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
916 ถ.เดชอุดม ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-242033
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)
ในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
เบอร์โทรศัพท์ 044-362101
สถานีอุตุนิมยมวิทยาอุทกโชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
เบอร์โทรศัพท์ 044-491415