เมนูหลัก

อุตุนิยมวิทยาการบิน

พยากรณ์อากาศประจำวัน

พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

พยากรณ์อากาศ 7 วัน

ประกาศต่าง ๆ

คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้น

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข้อมูลภูมิอากาศบริเวณสนามบิน Aeronautical Climatological Information

 

   

VTUU สนามบินอุบลราชธานี

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_A

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_ฺB

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_C

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_D

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_E

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_F

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_G

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_H

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_A

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_B

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_C

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_D

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_E

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_F

2018-2022_VTUU_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_G

 

 

 

 

VTUO สนามบินบุรีรัมย์

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_A

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_ฺB

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_C

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_D

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_E

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_F

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_G

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_H

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_A

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_B

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_C

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_D

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_E

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_F

2018-2022_VTUO_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_G

 

 

 

VTUQ สนามบินนครราชสีมา

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_A

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_ฺB

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_C

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_D

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_E

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_F

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_G

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_H

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_A

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_B

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_C

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_D

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_E

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_F

2018-2022_VTUQ_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_G

 

 

 

VTUV สนามบินร้อยเอ็ด

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_A

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_ฺB

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_C

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_D

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_E

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_F

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_G

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_SAMMARY_MODEL_H

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_A

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_B

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_C

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_D

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_E

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_F

2018-2022_VTUV_CLIMATOLOGICAL_TABLE_MODEL_G